ความสำคัญ ความสำคัญประเพณีไทย วัฒนธรรมไทย

ประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย

  ความเป็นมา/ความสำคัญ
  ประเพณีลอยกระทงนั้น ไม่มีหลักฐานระบุแน่ชัดว่าเริ่มตั้งแต่เมื่อใด แต่เชื่อว่าประเพณีนี้ได้สืบต่อกันมายาวนานตั้งแต่สมัยสุโขทัย โดยในรัชสมัยพ่อขุนรามคำแหง เรียกประเพณีลอยกระทงนี้ว่า “พิธีจองเปรียญ” หรือ “การลอยพระประทีป” และมีหลักฐานจากศิลาจารึกหลักที่ 1 กล่าวถึงงานเผาเทียนเล่นไฟว่าเป็นงานรื่นเริงที่ใหญ่

 

 

  ที่สุดของกรุงสุโขทัย ทำให้เชื่อกันว่างานดังกล่าวน่าจะเป็นงานลอยกระทงอย่างแน่นอน จังหวัดสุโขทัย กรมศิลปากร และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จึงร่วมกันจัดงานประเพณี ลอยกระทง เผาเทียนเล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2520 เพื่อเป็นการฟื้นฟูประวัติศาสตร์ประเพณีลอยกระทงและส่งเสริมการเดินทางท่อง เที่ยวจังหวัดสุโขทัย โดยให้ชื่องานตามคำในศิลาจารึกว่า “งานเผาเทียน เล่นไฟ” จุดเน้นที่สำคัญของงานนี้ คือ การฟื้นฟูประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ พลุ ตะไล ไฟพะเนียง ดอกไม้ไฟชนิดต่างๆ จังหวัดสุโขทัย โดยกำหนดจัดขึ้นทุกปี ในวันเพ็ญเดือน 12 (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12) หรือประมาณเดือนพฤศจิกายน ของทุกปี ประเพณีลอยกระทงเผาเทียน เล่นไฟ งานประเพณีลอยกระทงเผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จัดขึ้นในวันเพ็ญ เดือนสิบสองของทุกปี ซึ่งเป็นงานที่จัดขึ้นในระดับประเทศ เป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม พบกับบรรยากาศย้อนยุค 700 ปี พบเห็นวิถีชีวิตของความเป็นไทย มีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

1. พิธีรับรุ่งอรุณแห่งความสุข
2. การแสดงแสงและเสียง ณ วัดมหาธาตุ
3. การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน /หมู่บ้านวิถีไทย
4. กิจกรรมลานเทศน์ ลานธรรม ณ บริเวณดงตาล
5. กิจกรรมประกวดกระทงใหญ่ กระทงเล็ก และจัดแห่ขบวนนางนพมาศ
6. การประกวดนางนพมาศ