งานฉลองอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล
ข่าวสาร

งานฉลองอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล

งานฉลองอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล อำเภอบ้านเขว้า

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เปิดงานฉลองอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแลประจำอำเภอบ้านเขว้า ประจำปี 2561 ซึ่งชาวอำเภอบ้านเขว้า ประกอบด้วยส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้า ประชาชนทุกตำบล หมู่บ้าน ได้ร่วมกันก่อสร้างรูปหล่อเหมือนเจ้าพ่อพญาแลประจำอำเภอบ้านเขว้า และได้อัญเชิญขึ้นประดิษฐานที่หน้าศูนย์ราชการอำเภอบ้านเขว้า เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2552 และกำหนดจัดงานเฉลิมงานฉลองอนุสาวรีย์ฯ เป็นประจำทุกปี ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์

การจัดงานปีนี้เป็นครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งอำเภอบ้านเขว้า ได้ จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของพระยาภักดีชุมพล ผู้ก่อสร้างเมืองชัยภูมิ และน้อมถวายสักการะแด่ดวงวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของท่าน ผู้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนจังหวัดชัยภูมิ เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมอำเภอบ้านเขว้า และจังหวัดชัยภูมิ ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างความสุข รายได้และขวัญกำลังใจให้แก่ประชาชนชาวอำเภอบ้านเขว้า ทุกสาขาอาชีพ ตลอดจนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ภูมิปัญญาชาวบ้าน

ภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย เริ่มตั้งแต่พิธีบวงสรวง พิธีถวายช้าง (ปีนี้มีผู้ถวายช้าง จำนวน 689 เชือก) ขบวนแห่ศิลปวัฒนธรรม จากประชาชนทุกตำบล การทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบกองทุนจัดงานเจ้าพ่อพญาแล กิจกรรมการออกร้านนิทรรศการของส่วนราชการ การประกวดผลิตผลผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและ OTOP การจำหน่ายสินค้าภูมิปัญญาไทย มหกรรมดนตรีและการแสดงดนตรีพื้นบ้าน รวมทั้งมีมหรสพให้ชมฟรีทั้ง 5 วัน

งานฉลองอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล

งานฉลองอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล

งานฉลองอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล