ความสำคัญ ความสำคัญวัฒนธรรม

ความหมายของวัฒนธรรม

เรามาทำความรู้จักความหมายของวัฒนธรรมไทยกันค่ะ ว่ามีวัฒนธรรมอะไรบ้าง เลยสรุปย่อๆมาให้อ่านเรามาทำความเข้าใจกัน

วัฒนธรรม หมายความถึง ลักษณะที่แสดงถึงความเจริญงอกงาม ความเป็นระเบียบเรียบร้อย กริยามารยาททั้งทางกายและจิตใจของเราที่ปฏิบัติมาตั้งนาน คือ การที่เรายกมือไหว้ผู้ใหญ่ การแต่งกายให้เรียบร้อย การที่เราเคารพผู้ใหญ่ ถือว่าเป็นวัฒนธรรมการไหว้ และเป็นความกลมเกลียวก้าวหน้าของชาติ และศีลธรรมอันดีของประชาชนที่ปลูกฝังมาเป็นอย่างดี

1. ลักษณะที่แสดงถึงความเจริญงอกงาม

1.1 ความเจริญทางวัตถุ
1.2 ความงอกงามทางจิตใจ

2. ลักษณะที่แสดงถึงความเป็นระเบียบเรียบร้อย

2.1 ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการแต่งกาย จรรยามารยาทในที่สาธารณะ
2.2 ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติต่อบ้านเมือง
2.3 ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการประพฤติตนอันเป็นทางนำมาซึ่งเกียรติ ของชาติไทยและพุทธศาสนา

3. ลักษณะที่แสดงถึงความกลมเกลียวก้าวหน้าของชาติ

3.1 ความสามัคคีของหมู่คณะ
3.2 ความเจริญก้าวหน้าในทางวรรณกรรมและศิลปกรรม
3.3 ความนิยมไทย

4. ลักษณะที่แสดงถึงศีลธรรมอันดีของประชาชน

4.1 ทำตนให้เป็นคนมีศาสนา
4.2 การปฏิบัติตนในหลักธรรมของพุทธศาสนา
4.3 การรักษาระเบียบประเพณีทางศาสนา